ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวศศิกานต์ สุวรรณแสง
ตำแหน่ง : ประธานคณะกรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้รับใบอนุญาต
เบอร์โทร : 042281142
ชื่อ-นามสกุล : นางปานธิพา สุวรรณแสง
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้จัดการ
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นางพยอม พุทธาผา
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้แทนครู
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นางฉวีวรรณ บุญสาย
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้แทนผู้ปกครอง
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นางอรจิรา บัวระภา
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายธนาเดช ชนพันธรักษ์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นางเกษแก้ว แสงมณี
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวพเยาว์ จันทรมงคล
ตำแหน่ง : กรรมการและเลขานุการ
ตัวแทนจาก : ผู้อำนวยการ
เบอร์โทร :