ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางภัณฑิรา ขวาโยธา
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1

นายนิตินัย คนเพียร
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/2

นางสาวหงษ์นภา ทองทิพย์
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1

นางสาวอัจฉริยา พุทโธวาส
ครู