ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวทรรศิกานต์ ขวาโยธา
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นายนิตินัย คนเพียร
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/3

นางสาวนิตยา ราชโยธี
ครู

นางสาวหงษ์นภา ทองทิพย์
ครู

Mr.Atemafac Forka (Teacher Maya)
ครู

Ms.Li Huilin
ครูภาษาจีน

Ms.Lu Tao
ครูภาษาจีน