ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางยุพาวะดี สีนวล
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/2

นางสาวสุนิทษา สิงห์โคคร
ครู

นางสาวอลิษา พลราชม
ครู