ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางยุพาวะดี สีนวล
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางสุมาลี สาสุข
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/3

นางสาวสุมารินทร์ เจียมทอง
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/2