ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางยุพาวะดี สีนวล
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางสาวสุนิทษา สิงห์โคคร
ครู

นางสาวอลิษา พลราชม
ครู