ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางยุพาวะดี สีนวล
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางสุมาลี สาสุข
ครู

นางสาวอลิษา พลราชม
ครู

นางสาวสุมารินทร์ เจียมทอง
ครู