ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯศิลปะ

นางสาวเมลดา ปานะวงษ์
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นางสาวธารารัตน์ บัณฑิต
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1