ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯศิลปะ

นางสาวธนพร วงศ์คำสาย
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นางสาวกัญญาพร สีหาไชย
ครู