ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
พนักงานขับรถ

นายวิพล ใจบุญ
หัวหน้าพนักงานขับรถ

นายเชย คำสีสุข
พนักงานขับรถ

นายทองใบ โหมดนอก
พนักงานขับรถ

นายวิชัย
พนักงานขับรถ