ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
แม่บ้านนักการภารโรง

นางสาวคำอาด เทพทอง
หัวหน้าแม่บ้าน

นางสาวเทศมณี ฉิมจันอ่อน
แม่บ้าน

นางสาวอรพันธ์ ดาทอง
แม่บ้าน

นางสุพิตร กองปราบ
แม่บ้าน

นางสาวรัชนี คำใส
แม่บ้าน

นางสุภาพร วันนาม
แม่บ้าน

นางสาวสมปอง ก่องนอก
แม่บ้าน

นางสาววรรณณิษา ปริปุณณะ
แม่บ้าน

นายสกุลไทย กุศลมานิตย์
นักการภารโรง

นายแล่ม เสียงสนั่น
เวรยามกลางคืน