ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
แม่บ้านนักการภารโรง

นางสาวคำอาด เทพทอง
หัวหน้าแม่บ้าน

นางสาวเทศมณี ฉิมจันอ่อน
แม่บ้าน

นางสาวอรพันธ์ ดาทอง
แม่บ้าน

นางสุพิตร กองปราบ
แม่บ้าน

นางสุภาพร วันนาม
แม่บ้าน

นางสาวสมปอง ก่องนอก
แม่บ้าน

นายสกุลไทย กุศลมานิตย์
นักการภารโรง

นายทองล้วน ดวงเพชร
นักการภารโรง

นายถั่ว บุญเรือง
เวรยามกลางคืน