ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายคมกริช โกนันท์
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายวีระ ปานะวงษ์
ครู

นางสาววิไลรักษ์ ปาปะเก
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2