ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายคมกริช โกนันท์
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายฉัตรชัย น้อยสวัสดิ์
ครู

นายวีระ ปานะวงษ์
ครู