ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายสธัญณัฐ โชติทุม
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาววิไลพร แมนสถิตย์
ครู

นางสาววิไลรักษ์ ปาปะเก
ครู

นายศุภไชย ธรรมรงค์รัตน์
ครู