ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายศุภไชย ธรรมรงค์รัตน์
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2

นางสาวสุภาภรณ์ ชมมาลี
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/3

นางกุหลาบ กุศลมานิตย์
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/3