ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายสธัญณัฐ โชติทุม
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาววิไลพร แมนสถิตย์
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2

นางสาววิไลรักษ์ ปาปะเก
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2

นายศุภไชย ธรรมรงค์รัตน์
ครู