ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวนันทนา คำสุนันท์
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/1

นางสาววิไลพร แมนสถิตย์
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2

นางสาวสุมารินทร์ เจียมทอง
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1

นางสาวชลดา มีลา
ครู