ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาวสุนิทษา สิงห์โคคร
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาวสุภาภรณ์ ชมมาลี
ครู

นางสาวนันทนา คำสุนันท์
ครู