ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
งานธุรการการเงิน

นางสาวเมลดา ปานะวงษ์
หัวหน้างานธุรการการเงิน

นางสาวพรรณวรท เจริญชนม์
ครูธุรการ

นางสาวมาลิศา อินกอง
ครูธุรการ