ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้รับใบอนุญาต

ดร.แสวง สุวรรณแสง
ผู้รับใบอนุญาต ปี 2528-2549

นางสาวศศิกานต์ สุวรรณแสง
ผู้รับใบอนุญาต ปี 2549-ปัจจุบัน