ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายอภิรักษ์ ชนูนันท์
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/2

นางสาวนิสากร สุวรรณี
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/2

นายธีรพัฒน์ พลราษฎร์
ครู