ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายสิทธิเดช โตสกุล
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวนิสากร สุวรรณี
ครู

นางสาวจุฑามาศ พรพงษ์
ครู

นางสาวพนมพร พรมทอง
ครู