ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวนิสากร สุวรรณี
ครู

นายธีรพัฒน์ พลราษฎร์
ครู

นางสาวพนมพร พรมทอง
ครู