ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางกรรณิกา แวงแก้ว
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางวารุณี บ้านเป้า
ครู

นางสาวธารารัตน์ บัณฑิต
ครู

นางสาวอนุสรา เทวภูมี
ครู

นางสาวกองแก้ว ชัยภูมี
ครู