ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางกรรณิกา แวงแก้ว
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางวารุณี บ้านเป้า
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1

นางสาวธารารัตน์ บัณฑิต
ครู

นางกุหลาบ กุศลมานิตย์
ครู

นางสาวภัสราภรณ์ พิมพิศาล
ครู