ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสุมาลี สาสุข
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางวารุณี บ้านเป้า
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1

นางสาวภัสราภรณ์ พิมพิศาล
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1