ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฐมวัย

นางพยอม พุทธาผา
ครูประจำชั้น อ.3/1
หัวหน้าปฐมวัย

นางสาวพรศิริ อินเสมียน
ครูประจำชั้นเนอร์สเซอรี่

นางบุญน้อม ทีปสว่าง
ครูประจำชั้นเนอร์สเซอรี่

นางสาวปาริชาติ อุปโท
ครูประจำชั้นเตรียมอนุบาล

นางเตียงคำ ทองเทพ
ครูประจำชั้นเตรียมอนุบาล
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/1

นางสาวสุรีฉาย คำสีสุข
ครูประจำชั้น อ.1/1
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/1

นางสาวกองแก้ว ชัยภูมี
ครูประจำชั้น อ.1/1

นางสาวกัญญาพร สีหาไชย
ครูประจำชั้น อ.1/2
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/2

นางสาวณิชานันท์ จันทร์ปุ่ม
ครูประจำชั้น อ.1/2

นางสาวอริสา คันธี
ครูประจำชั้น อ.2/1
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/1

นางสาวนิตรา ดอกเทียน
ครูประจำชั้น อ.2/1

นางสาวปราณี เสกขา
ครูประจำชั้น อ.2/2

นางสาวปนัฏฏา มะโยธี
ครูประจำชั้น อ.2/2

นางสาวสุนิทษา สิงห์โคตร
ครูประจำชั้น อ.2/3

นางสาวพนิตนันท์ มีแก้ว
ครูประจำชั้น อ.2/3
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/3

นางสาวประภาศรี พิมศร
ครูประจำชั้น อ.3/2

นางสาวอัจฉริยา พุทโธวาส
ครูประจำชั้น อ.3/3
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/3

นางสาวนวลปรางค์ สุขสำราญ
ครูประจำชั้น อ.3/4
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/4

Mr.Atemafac Forka (Teacher Maya)
ครูภาษาอังกฤษอนุบาล