ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฐมวัย

นางพยอม พุทธาผา
ครูประจำชั้น อ.3/1
หัวหน้าปฐมวัย
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/1

นางสาวพรศิริ อินเสมียน
ครูประจำชั้นเนอร์สเซอรี่

นางสาวพนิตนันท์ มีแก้ว
ครูประจำชั้นเนอร์สเซอรี่

นางเตียงคำ ทองเทพ
ครูประจำชั้นเตรียมอนุบาล
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/1

นางสาวศิริลักษณ์ รุ่งสว่าง
ครูประจำชั้นเตรียมอนุบาล

นางสาวสุรีฉาย คำสีสุข
ครูประจำชั้น อ.1/1
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/1

นางสาวกองแก้ว ชัยภูมี
ครูประจำชั้น อ.1/1

นางสาวกัญญาพร สีหาไชย
ครูประจำชั้น อ.1/2
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/2

นางสาวณิชานันท์ จันทร์ปุ่ม
ครูประจำชั้น อ.1/2

นางสาวกัญญารัตน์ ชิโรนะ
ครูประจำชั้น อ.2/1
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/1

นางสาวปนัฏฏา มะโยธี
ครูประจำชั้น อ.2/1

นางสาวปราณี เสกขา
ครูประจำชั้น อ.2/2

นางสาวเอื้องฟ้า วีระวัฒนา
ครูประจำชั้น อ.2/2

นางสาวสุนิทษา สิงห์โคตร
ครูประจำชั้น อ.2/3

นางสาวลินดา กองพันธ์
ครูประจำชั้น อ.2/3

นางสาวประภาศรี พิมศร
ครูประจำชั้น อ.3/2

นางสาวนวลปรางค์ สุขสำราญ
ครูประจำชั้น อ.3/4
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/4

นางกรรณิกา แวงแก้ว
ครู