ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฐมวัย

นางพยอม พุทธาผา
ครูประจำชั้น อ.3/1
หัวหน้าปฐมวัย

นางสาวพรศิริ อินเสมียน
ครูประจำชั้นเนอร์สเซอรี่

นางเตียงคำ ทองเทพ
ครูประจำชั้นเตรียมอนุบาล

นางสาวสุรีฉาย คำสีสุข
ครูประจำชั้น อ.1/1

นางสาวกัญญาพร สีหาไชย
ครูประจำชั้น อ.1/1

นางสาวอัจฉริยา พุทโธวาส
ครูประจำชั้น อ.1/2

นางสาวอริสา คันธี
ครูประจำชั้น อ.2/1

นางสาวช่อประกาย บุญพึ่ง
ครูประจำชั้น อ.2/2

นางสาวปราณี เสกขา
ครูประจำชั้น อ.2/3

นางกุหลาบ กุศลมานิตย์
ครูประจำชั้น อ.3/2

นางสาวปาริชาติ อุปโท
ครูประจำชั้น อ.3/3

นางสาวนวลปรางค์ สุขสำราญ
ครูประจำชั้น อ.3/4

นางสาวปนัฏฏา มะโยธี
ตรูพี่เลี้ยง

นางสาวธัญญารัตน์ ผลทิพย์
ครูพี่เลี้ยง

นางบุญน้อม ทีปสว่าง
ครูพี่เลี้ยง

นางสาวณิชานันท์ จันทร์ปุ่ม
ครูพี่เลี้ยง

นางสาวสุพิชญา จับมั่น
ครูพี่เลี้ยง

นางสาวศิริพร โคตะมา
ครูพี่เลี้ยง

นางสาวนิตยา ราชโยธี
ครูภาษาอังกฤษอนุบาล

Mr.Atemafac Forka (Teacher Maya)
ครูภาษาอังกฤษอนุบาล