ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
แจ้งหยุดการเรียนการสอน ชั้น ป.1 - ป.3 วันที่ 21-22 กุมภาพันธ์ 2562
ประกาศหยุดการเรียนการสอน ชั้น ป.2 - ม.3 วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562

ประกาศหยุดการเรียนการสอน ชั้น ป.2 - ม.3

ในวันศุกร์ ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 

เนื่องจากการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้น ป.1 โดยคณะครูบางส่วนได้เป็นคณะกรรมการคุมสอบ

** ชั้น ป.1 และระดับชั้นอนุบาล เปิดเรียนตามปกติ **


ปีการศึกษา 2562 บรรจุวิชาดนตรีในระดับชั้นอนุบาล 1- มัธยมศึกษาปีที่ 3
ปีการศึกษา 2562 บรรจุวิชาดนตรีในระดับชั้นอนุบาล 1- มัธยมศึกษาปีที่ 3 สอนโดยโรงเรียนดนตรีสยามกลการ ใช้หลักสูตรการเรียนการสอนของสถาบันดนตรี Yamaha และใช้เครื่องดนตรีที่ได้มาตรฐานจาก Yamaha

- ระดับชั้นอนุบาล 1-3 เรียนอิเล็กโทน
- ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 เรียนเปียโน
- ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 เรียนไวโอลิน
- ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 เรียนกีตาร์

** การเรียนเครื่องดนตรีต่างๆอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปตามความเหมาะสม
แจ้งหยุดการเรียนการสอน วันที่ 3 มกราคม 2561
รับสมัครนักเรียนใหม่ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

โรงเรียนศศิกานต์วิทยา เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป (รับจำนวนจำกัด)

- ระดับเตรียมอนุบาล (อายุ 1 ปี 6 เดือน ขึ้นไป) ** รับสมัครตลอดทั้งปี
- ระดับอนุบาล 1 - 3 (อายุ 3 ปีขึ้นไป) ** เกิดก่อน 16 พฤษภาคม 2559
- ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 (อายุ 6 ปีขึ้นไป)
- ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3

เอกสารการรับสมัคร
1.รูปถ่ายหน้าตรง (สวมชุดนักเรียน) ขนาด 1 นิ้วครึ่ง 2 แผ่น
2.สำเนาสูติบัตรนักเรียน 1 ฉบับ
3.สำเนาทะเบียนบ้านนักเรียน, ผู้ปกครอง อย่างละ 1 ฉบับ 
4.สำเนาบัตรประชาชนผู้ปกครอง 1 ฉบับ
5.ใบรับรองการศึกษาจากโรงเรียนเดิม

ติดต่อสอบถามและสมัครเรียนได้ที่ห้องธุรการในวันและเวลาราชการ 
โทร. 042-281142 , 042-282777 โทรสาร 042-282022

แจ้งหยุดการเรียนการสอน วันที่ 8 ตุลาคม 2561
ประกาศหยุดการเรียนการสอน ระดับชั้นอนุบาล 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 3 ในวันจันทร์ ที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2561
 
เนื่องจากการแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ระดับกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนบ้านผือ
 
เปิดเรียน วันอังคาร ที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2561
** ระดับเนอร์สเซอรี่และเตรียมอนุบาลเปิดเรียนตามปกติ
 
โทร. 042-281142 , 042-282777
แจ้งหยุดการเรียนการสอน วันที่ 28 มิ.ย.2561

ด้วยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบ้านผือ จะงดจ่ายกระแสไฟฟ้ามาที่โรงเรียน เนื่องจากจะทำการขยายหม้อแปลงไฟฟ้า ในวันพฤหัสบดี ที่ 28 มิถุนายน 2561 เวลา 8.00 - 17.00 น. เพื่อรองรับการติดตั้งเครื่องปรับอากาศทุกห้องเรียน

ทางโรงเรียนจึงขอหยุดการเรียนการสอนระดับชั้นเตรียมอนุบาล - ประถมศึกษาปีที่ 6

โดยเปิดเรียนพร้อมกันทุกระดับชั้นในวันศุกร์ ที่ 29 มิถุนายน 2561

**หมายเหตุ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 เข้ารับการอบรมคุณธรรมจริยธรรม

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 042-281142 , 042-282777

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561

ขอเชิญประชุมผู้ปกครองนักเรียน ชั้นอนุบาล 1 - มัธยมศึกษาปีทีี่ 3 
ในวันเสาร์ ที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2561 เวลา 9.00 น. ณ หอประชุมโรงเรียนศศิกานต์วิทยา

โรงเรียนจะจ่ายเงินค่าเครื่องแบบนักเรียนให้กับผู้ปกครอง ตามโครงการเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพของรัฐบาล โดยผู้ปกครองต้องนำเอกสารเพื่อเป็นหลักฐานในการขอรับเงิน ดังนี้

1. ใบเสร็จรับเงินค่าเครื่องแบบนักเรียน
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ปกครอง 1 ฉบับ


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 042-281142 , 042-282777


แจ้งคุณครูที่สนใจในการ นำสื่อการเรียนการสอน ใช้ในการประกอบการเรียนการสอน ทุกกลุ่มสาระ
แจ้งคุณครูที่สนใจในการ นำสื่อการเรียนการสอน ใช้ในการประกอบการเรียนการสอน ทุกกลุ่มสาระ
สามารถเข้าไป ดาวน์โหลดได้แล้วที่ http://www.pil.in.th/SubMultpoint/download1.html 
  แจ้งให้ทราบ
ครูสถิต บุญสาร
ผู้ปกครอง/นักเรียน สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่หัวข้อดาวน์โหลดเอกสารค่ะสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่หัวข้อดาวน์โหลดเอกสาร หรือ คลิ๊กที่นี่ ค่ะ