ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นางสุมาลี แซ่เอี้ยว
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 16 พฤษภาคม 2528 - 31 สิงหาคม 2528
ชื่อ-นามสกุล : นายทองมาก วรสุเมธากุล
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 1 กันยายน 2528 - 17 กุมภาพันธ์ 2536
ชื่อ-นามสกุล : นายฉัตรชัย น้อยสวัสดิ์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 18 กุุมภาพันธ์ 2536 - 31 ธันวาคม 2553
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวศศิกานต์ สุวรรณแสง
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 1 มกราคม 2554 - 31 มิถุนายน 2555
ชื่อ-นามสกุล : นางธนันท์รัฐ กีรติพงศ์ศักดา
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 1 กรกฎาคม 2555 - 6 สิงหาคม 2556
เบอร์โทรศัพท์ : 0812653089
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวพเยาว์ จันทรมงคล
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 14 พฤศจิกายน 2557 - 31 มีนาคม 2559
อีเมล์ : chpayow@hotmail.com
ชื่อ-นามสกุล : ดร.กนกอร ตองโม้แก้ว
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 1 เมษายน 2562-30 สิงหาคม 2562
ชื่อ-นามสกุล : นางปานธิพา สุวรรณแสง
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 9 สิงหาคม 2556 - 13 พฤศจิกายน 2557 และปัจจุบัน