ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
อัตลักษณ์ / เอกลักษณ์
อัตลักษณ์ / เอกลักษณ์
อัตลักษณ์

"ร่างกายแข็งแรงดี มีสุนทรียภาพ"
เอกลักษณ์

"โรงเรียนสะอาด บรรยากาศน่าเรียน"