ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปรัชญา / วิสัยทัศน์
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
ปรัชญาโรงเรียน
 

"สร้างเสริมปัญญา พัฒนาการดี มีคุณธรรม"

 
 
 
วิสัยทัศน์
 

โรงเรียนศศิกานต์วิทยา

 มุ่งพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

ให้ผู้เรียนรู้คุณค่าไอที มีสุขอนามัยที่ดี

มีความรู้คู่เศรษฐกิจพอเพียง

และ
เป็นพลเมืองดีของสังคม