ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

          โรงเรียนศศิกานต์วิทยา เดิมชื่อ โรงเรียนอนุบาลศศิกานต์ เป็นโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2528 บนเนื้อที่ 1 ไร่ 3 งาน เริ่มแรกเปิดสอนในระดับชั้นอนุบาล 1-3 โดยมี ดร. แสวง สุวรรณแสง เป็นผู้รับใบอนุญาตและผู้จัดการ ในปีการศึกษา 2544 ได้เปิดทำการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 และปีการศึกษา 2551 เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 โดยมีนางสาวศศิกานต์ สุวรรณแสง เป็นผู้รับใบอนุญาต นางปานธิพา สุวรรณแสง เป็นผู้อำนวยการและผู้จัดการ และ ดร.แสวง สุวรรณแสง เป็นที่ปรึกษา

          เนื่องจากผู้ปกครองให้ความไว้วางใจส่งบุตรหลานเข้าเรียนเป็นจำนวนมาก จนทำให้สถานที่เรียนเดิมคับแคบ จึงได้ดำเนินการสร้างโรงเรียนแห่งใหม่ บนเนื้อที่ 12 ไร่ ที่บ้านพลับ ถนนศรีสะอาด (ทางไปวัดหลวงพ่อนาค) ประกอบด้วยอาคารอนุบาล 1 ชั้น 2 หลัง จำนวน 9 ห้อง อาคารอนุบาล 2 ชั้น จำนวน 7 ห้อง อาคารประถมและมัธยม อาคาร 4 ชั้น 1 หลัง จำนวน 26 ห้อง อาคาร 3 ชั้น 1 หลัง จำนวน 18 ห้อง อาคารโรงอาหารและหอประชุม 2 ชั้น จำนวน 1 หลัง อาคารธุรการ 1 หลัง จำนวน 4 ห้อง และสระว่ายน้ำเด็กและผู้ใหญ่ จำนวน 2 สระ