ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปรัชญา / วิสัยทัศน์
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
ปรัชญาโรงเรียน

"สร้างเสริมปัญญา พัฒนาการดี มีคุณธรรม"
วิสัยทัศน์

โรงเรียนศศิกานต์วิทยา

 มุ่งพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

ให้ผู้เรียนรู้คุณค่าไอที มีสุขอนามัยที่ดี

และเป็นพลเมืองดีของสังคม