ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
09 ส.ค. 62 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
หอประชุมโรงเรียน ฝ่ายกิจการนักเรียน
06 ส.ค. 62 ถึง 08 ส.ค. 62 รับการประเมินคุณภาพภายนอก สมศ. รอบ 4
ฝ่ายวิชาการ
17 มี.ค. 62 มอบวุฒิบัตร อ.3,ป.6, ม.3
อ.3 ชุดยุวบัณฑิต, ป.6 และ ม.3 ชุดนักเรียน ฝ่ายกิจการนักเรียน
02 ก.พ. 62 ถึง 03 ก.พ. 62 สอบ Onet ม.3
ชุดนักเรียน ฝ่ายวิชาการ
02 ก.พ. 62 สอบ Onet ป.6
ชุดนักเรียน ฝ่ายวิชาการ
17 ม.ค. 62 ถึง 18 ม.ค. 62 สอบกลางภาคเรียนที่ 2 /2561
ชุดนักเรียน ฝ่ายวิชาการ
11 ม.ค. 62 กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2562
ชุดพละ ฝ่ายกิจการนักเรียน
03 ม.ค. 62 กิจกรรมแข่งขันกีฬากลุ่มเครือข่ายโรงเรียนบ้านผือ
ชุดกีฬา ฝ่ายกิจการนักเรียน
28 ธ.ค. 61 กิจกรรมวันคริสต์มาส และกิจกรรมวันขึ้นปีใหม่ 2562
หอประชุมโรงเรียน/ชุดสีแดง ฝ่ายกิจการนักเรียน
28 พ.ย. 61 กิจกรรมทัศนศึกษา ชั้น ป.4-ป.6
จ.อุดรธานี ฝ่ายกิจการนักเรียน
27 พ.ย. 61 กิจกรรมเดินทางไกล และทัศนศึกษา ชั้น ป.1-ป.3
ชุดลูกเสือสำรอง ฝ่ายวิชาการ
26 พ.ย. 61 กิจกรรมทัศนศึกษาอนุบาล 3
อุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาท ฝ่ายกิจการนักเรียน
29 ต.ค. 61 เปิดเรียนภาคเรียนที่ 2/2561
ชุดนักเรียน
12 ต.ค. 61 กิจกรรมกีฬาสีภายใน ประจำปีการศึกษา 2561
ชุดกีฬา ฝ่ายกิจการนักเรียน
08 ต.ค. 61 แข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนบ้านผือ
แข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี                     ของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนบ้านผือ
โรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิ ฝ่ายวิชาการ
10 ส.ค. 61 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
ชุดนักเรียน ฝ่ายกิจการนักเรียน
21 มิ.ย. 61 ถึง 22 มิ.ย. 61 อบรมคุณธรรมจริยธรรม
อบรมคุณธรรมจริยธรรม ชั้น ม.1-ม.3 
วัดพลับ, หอประชุมโรงเรียน/ชุดสีขาว ฝ่ายกิจการนักเรียน
16 มิ.ย. 61 ประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2561
หอประชุม ฝ่ายกิจการนักเรียน
14 มิ.ย. 61 พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2561
ฝ่ายกิจการนักเรียน
14 มิ.ย. 61 เลือกตั้งประธานนักเรียน และคณะกรรมการนักเรียน
ฝ่ายกิจการนักเรียน
15 พ.ค. 61 เปิดเรียนภาคเรียนที่ 1/2561
เปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ทุกระดับชั้น
ชุดนักเรียน ฝ่ายกิจการนักเรียน
28 ธ.ค. 60 ถึง 29 ธ.ค. 60 กิจกรรมกีฬาสี
ชุดกีฬาสี ฝ่ายกิจการนักเรียน
25 ธ.ค. 60 กิจกรรมวันคริสต์มาส
ฝ่ายกิจการนักเรียน
04 ธ.ค. 60 ถึง 08 ธ.ค. 60 แข่งขันกีฬากลุ่มเครือข่ายโรงเรียนบ้านผือ
ชุดกีฬา ฝ่ายกิจการนักเรียน
25 พ.ย. 60 แข่งขันทัษะวิชาการโรงเรียนเอกชน จังหวัดอุดรธานี
ฝ่ายวิชาการ
30 ต.ค. 60 ถึง 31 ต.ค. 60 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี ฝ่ายวิชาการ
18 ส.ค. 60 กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์
ฝ่ายวิชาการ
11 ส.ค. 60 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
หอประชุมโรงเรียน ฝ่ายกิจการนักเรียน
08 ส.ค. 60 กิจกรรมวันอาเซียน
27 ก.ค. 60 กิจกรรมวันภาษาไทย
ชุดไทย ฝ่ายวิชาการ
29 มิ.ย. 60 ถึง 30 มิ.ย. 60 อบรมคุณธรรมจริยธรรม
ชุดขาว ฝ่ายกิจการนักเรียน
08 มิ.ย. 60 กิจกรรมวันไหว้ครู
หอประชุมโรงเรียน ฝ่ายกิจการนักเรียน
27 พ.ค. 60 ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2560

ประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้น อ.1 - ม.3 
วันที่ 27 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.00 น. 
ณ หอประชุมโรงเรียนศศิกานต์วิทยา

ค่าเครื่องแบบที่ผู้ปกครองจะได้รับคืน จากนโยบายเรียนฟรี 15 ปีอย่างมีคุณภาพ
- อนุบาล 300 บาท
- ประถมศึกษา 360 บาท
- มัธยมศึกษา 450 บาท

เอกสารที่ผู้ปกครองต้องเตรียม มีดังนี้
1.ใบเสร็จรับเงินค่าเครื่องแบบนักเรียน
2.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ปกครอง (เซ็นสำเนาถูกต้อง) 1 ฉบับ

** หมายเหตุ ใบเสร็จรับเงินค่าเครื่องแบบนักเรียน ต้องมีจำนวนเท่ากับหรือมากกว่าจำนวนเงินที่ผู้ปกครองได้รับคืน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 042-282777, 042-281142

หอประชุมโรงเรียน ฝ่ายกิจการนักเรียน
15 พ.ค. 60 เปืดเรียน ภาคเรียนที่ 1/2560
เปืดเรียน ภาคเรียนที่ 1/2560 พร้อมกันทุกระดับชั้น
ฝ่ายกิจการนักเรียน
01 พ.ค. 60 ถึง 14 พ.ค. 60 จำหน่ายหนังสือเรียน ชั้น อ.1 - ม.3
จำหน่ายหนังสือเรียน ชั้น อ.1 - ม.3
ห้องธุรการ ฝ่ายกิจการนักเรียน
31 มี.ค. 60 รับผลการเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๙
นักเรียนทุกระดับชั้น  รับใบรายงานผลการเรียน  ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙
ชุดนักเรียน คุณครูพรรณวรท เจริญชนม์
18 มี.ค. 60 กิจกรรมรับวุฒิบัตร ยุวบัณฑิต
นักเรียนชั้น อนุบาล ๓  ชั้น ประถมศึกษาปีที่ ๖ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓  รับวุฒิบัตรการศึกษา
ชุดนักเรียน คุณครูพยอม พุทธาผา
13 มี.ค. 60 ถึง 17 มี.ค. 60 สอบปลายภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๙
ชุดนักเรียน คุณครูกรรณิกา แวงแก้ว
23 ก.พ. 60 ถึง 24 ก.พ. 60 กิจกรรมเข้าค่าย ลูกเสือ เนตรนารี
กิจกรรมเดินทางไกล ลูกเสือสำรอง  
กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ - เนตรนารี  
กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ - เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่
เครื่องแบบลูกเสือ คุณครูคมกริช โกนันท์
04 ก.พ. 60 ถึง 05 ก.พ. 60 การทดสองทางการศึกษาระดับชาติ O NET
นักเรียนชั้น ป.๖ และ ม.๓  เข้าทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ  โอเน็ต ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙
ชุดนักเรียน คุณครูสุนิทษา สิงห์โคตร
09 ม.ค. 60 ถึง 13 ม.ค. 60 สอบกลางภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๙
ชุดนักเรียน คุณครูกรรณิกา แวงแก้ว
30 ธ.ค. 59 กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่
ชุดนักเรียน คุณครูสุนิทษา สิงห์โคตร
28 ธ.ค. 59 ถึง 29 ธ.ค. 59 อบรมพัฒนาบุคลิกภาพ
ชุดนักเรียน คุณครุกรรณิกา แวงแก้ว
23 ธ.ค. 59 กิจกรรมวันคริสต์มาส
แลกของขวัญภายในห้องเรียน
ชุดนักเรียน คุณครูทรรศิกานต์ ขวาโยธา
16 ธ.ค. 59 แข่งขันกีฬากลุ่มเครือข่ายโรงเรียนบ้านผือ
ชุดกีฬา คุณครูนัฐพงษ์ วิชัยวงค์
31 ต.ค. 59 เปิดเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559
เปิดเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559
ชุดนักเรียน ฝ่ายกิจการนักเรียน
13 ต.ค. 59 ถึง 14 ต.ค. 59 กิจกรรมกีฬาสีภายใน ปีการศึกษา 2559
กิจกรรมกีฬาสีภายใน ปีการศึกษา 2559
ชุดกีฬาสี ฝ่ายกิจการนักเรียน
10 ต.ค. 59 ถึง 11 ต.ค. 59 สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2559 ชั้น ป.1 - ป.6
สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2559 ชั้น ป.1 - ป.6
ชุดนักเรียน ฝ่ายวิชาการ
10 ต.ค. 59 ถึง 12 ต.ค. 59 สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2559 ชั้น ม.1 - ม.3
สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2559 ชั้น ม.1 - ม.3
ชุดนักเรียน ฝ่ายวิชาการ
06 ต.ค. 59 ถึง 12 ก.ย. 59 ทดสอบพัฒนาการภาคเรียนที่ 1/2559 ชั้น อ.1 - อ.3
ทดสอบพัฒนาการ ภาคเรียนที่ 1/2559 ระดับชั้น อ.1 - อ.3 
ชุดนักเรียน ฝ่ายวิชาการ
18 ส.ค. 59 กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์
ฝ่ายวิชาการ
11 ส.ค. 59 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
ฝ่ายกิจการนักเรียน
08 ส.ค. 59 กิจกรรมวันอาเซียน
ชุดประจำชาติอาเซียน ฝ่ายวิชาการ
26 ก.ค. 59 ถึง 29 ก.ค. 59 สอบกลางภาคเรียนที่ 1 /2559
สอบกลางภาคเรียนที่ 1 /2559 ระดับชั้น ป.1 - ม.3

ชุดนักเรียน ฝ่ายวิชาการ
24 มิ.ย. 59 กิจกรรมวันสุนทรภู่
ฝ่ายวิชาการ
09 มิ.ย. 59 กิจกรรมวันไหว้ครู
หอประชุมโรงเรียนศศิกานต์วิทยา ฝ่ายกิจการนักเรียน
20 พ.ค. 59 ประชุมผู้ปกครอง
ประชุมผู้ปกครอง และจ่ายเงินเรียนฟรี 15 ปี ค่าเครื่องแบบนักเรียน 
หอประชุมโรงเรียนศศิกานต์วิทยา ฝ่ายกิจการนักเรียน
10 พ.ค. 59 เปิดเรียนภาคเรียนที่ 1/2559
เปิดเรียนภาคเรียนที่ 1/2559
ชุดนักเรียน
01 พ.ค. 59 ถึง 09 พ.ค. 59 จำหน่ายหนังสือเรียน ชั้น ป.1-ม.3
จำหน่ายหนังสือเรียน ชั้น ป.1-ม.3
31 มี.ค. 59 รับผลการเรียนทุกระดับชั้น
รับผลการเรียนระดับชั้นอนุบาล 1-มัธยมศึกษาปีที่ 3
ชุดนักเรียน ฝ่ายวิชาการ
12 มี.ค. 59 พิธีรับวุฒิบัตร ชั้น อ.3, ป.6, ม.3
พิธีรับวุฒิบัตรบัณฑิตน้อย
กำหนดการรับวุฒิบัตรของนักเรียนระดับช้ั้นอนุบาล 3  ช้้นประถมศึกษาปีที่ 6  และช้ั้นมัธยมศึกษาปีที 3  ในวัน เสาร์ ที่ 12 มีนาคม  พ.ศ. 2559 เวลา  08.00-11.30 น.  ณ  อาคารหอประชุมโรงเรียนศศิกานต์วิทยา
ชั้น อ.3 สวมชุดครุยบัณฑิตน้อย, ป.6 และ ม.3 ชุดนักเรียน ฝ่ายกิจการนักเรียน
07 มี.ค. 59 ถึง 09 มี.ค. 59 สอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558
สอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558
ระดับชั้น อ.1-อ.2, ป.1-ป.5 และ ม.1-ม.2
ชุดนักเรียน ฝ่ายวิชาการ
27 ก.พ. 59 สอบ O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ชุดนักเรียน ฝ่ายวิชาการ
27 ก.พ. 59 ถึง 28 ก.พ. 59 สอบ O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ชุดนักเรียน ฝ่ายวิชาการ
24 ก.พ. 59 ถึง 26 มี.ค. 59 สอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558
สอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558
ระดับชั้น ป.6 และ ม.3
ชุดนักเรียน ฝ่ายวิชาการ
19 ก.พ. 59 กิจกรรมวันมาฆบูชา
วัดพลับ/ชุดพละ ฝ่ายบริหารทั่วไป
19 ก.พ. 59 กิจกรรมทัศนศึกษา ชั้น ป.3
ท้องฟ้าจำลอง อุดรธานี และศูนย์วัฒนธรรมไทย-จีน อุดรธานี
ชุดพละ ฝ่ายกิจการนักเรียน
30 ธ.ค. 58 กิจกรรมวันขึ้นปีใหม่
ฝ่ายกิจการนักเรียน
25 ธ.ค. 58 กิจกรรมวันคริสต์มาส
ชุดสีแดง ฝ่ายบริหารทั่วไป
09 ธ.ค. 58 กิจกรรมกีฬาสี 2558
เสื้อกีฬาสี ฝ่ายบริหารทั่วไป
25 พ.ย. 58 กิจกรรมวันลอยกระทง
ฝ่ายบริหารทั่วไป
26 ต.ค. 58 เปิดภาคเรียนที่ 2/2558
ชุดนักเรียน ฝ่ายกิจการนักเรียน
07 ต.ค. 58 ถึง 09 ต.ค. 58 สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2558
ชุดนักเรียน ฝ่ายวิชาการ
21 ส.ค. 58 กิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์
ชุดอาเซียน ฝ่ายวิชาการ
21 ส.ค. 58 กิจกรรมสัปดาห์วันอาเซียน
ชุดอาเซียน ฝ่ายวิชาการ
11 ส.ค. 58 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
ชุดนักเรียน ฝ่ายบริหารทั่วไป
29 ก.ค. 58 กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ
ชุดนักเรียน ฝ่ายวิชาการ
20 ก.ค. 58 ถึง 22 ก.ค. 58 สอบระหว่างภาคเรียนที่ 1/2558
ชุดนักเรียน ฝ่ายวิชาการ
26 มิ.ย. 58 กิจกรรมวันสุนทรภู่
ชุดนักเรียน ฝ่ายวิชาการ
06 มิ.ย. 58 ประชุมผู้ปกครอง
หอประชุมโรงเรียน ฝ่ายกิจการนักเรียน
22 พ.ค. 58 กิจกรรมครบรอบ 30 ปี ศศิกานต์วิทยา
จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสครบรอบการก่อตั้งโรงเรียนศศิกานต์วิทยา ครบ 30 ปี
ชุดพละ ฝ่ายกิจการนักเรียน
06 พ.ค. 58 เปิดเรียนทุกระดับชั้น
ชุดนักเรียน ฝ่ายกิจการนักเรียน
14 มี.ค. 58 พิธีรับวุฒิบัตร ระดับชั้น อ.3, ป.6 และ ม.3
พิธีรับวุฒิบัตรบัณฑิตน้อย
กำหนดการรับวุฒิบัตรของนักเรียนระดับช้ั้นอนุบาล 3  ช้้นประถมศึกษาปีที่ 6  และช้ั้นมัธยมศึกษาปีที 3  ในวัน เสาร์ ที่ 14 มีนาคม  พ.ศ. 2558  เวลา  08.00-11.30 น.  ณ  อาคารหอประชุมโรงเรียนศศิกานต์วิทยา
อ.3 ชุดครุยบัณฑิตน้อย ป.6 และ ม.3 ชุดนักเรียน ฝ่ายกิจการนักเรียน
09 มี.ค. 58 ถึง 10 มี.ค. 58 ประเมินพัฒนาการ ระดับชั้น อ.1 - อ.2 สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2557 ระดับชั้น ป.1 - ป.5 และ ม.1 - ม.2
ชุดนักเรียน ฝ่ายวิชาการ
05 มี.ค. 58 ปัจฉิมนิเทศ ระดับชั้น ป.6 และ ม.3
ชุดนักเรียน ฝ่ายกิจการนักเรียน
03 มี.ค. 58 สอบ NT ชั้น ป.3
สอบ NT ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3
ชุดนักเรียน ฝ่ายวิชาการ
02 มี.ค. 58 กีฬาสี
ชุดกีฬาสี ฝ่ายกิจการนักเรียน
27 ก.พ. 58 สอบ LAS ชั้น ป.2, ป.5 และ ม.2
สอบ LAS ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และมัธยมศึกษาปีที่ 2

ชุดนักเรียน ฝ่ายวิชาการ
27 ก.พ. 58 กิจกรรมทัศนศึกษา ชั้น อ.2-อ.3
กิจกรรมทัศนศึกษา ชั้นอนุบาล 2 และ อนุบาล 3 ณ วัดโพธิ์ชัยศรี (วัดหลวงพ่อนาค)
ชุดนักเรียน ฝ่ายกิจการนักเรียน
26 ก.พ. 58 ถึง 27 ก.พ. 58 ประเมินพัฒนาการ ระดับชั้น อ.3 สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2557 ระดับชั้น ป.6 และ ม.3
ชุดนักเรียน ฝ่ายวิชาการ
25 ก.พ. 58 กิจกรรมทัศนศึกษา ชั้น ป.3
ชุดนักเรียน ฝ่ายกิจการนักเรียน
19 ก.พ. 58 กิจกรรมทัศนศึกษา ชั้น ป.6 และ ม.1 - ม.3
ชุดนักเรียน ฝ่ายกิจการนักเรียน
12 ก.พ. 58 ถึง 13 ก.พ. 58 เข้าค่ายลูกเสือ
กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือสามัญ เนตรนารีสามัญ ระดับชั้น ป.4 ป.6 
เข้าค่ายลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ระดับชั้น ม.1 - ม.3
**หมายเหตุ ระดับชั้น ป.4 ไม่ได้พักแรมที่โรงเรียน
กิจกรรมเดินทางไกล ลูกเสือสำรอง ระดับชั้น ป.1-ป.3 วันที่ 13 ก.พ. 2558
**หมายเหตุ วันที่ 12 ก.พ. 2556 ระดับชั้น ป.1-ป.3 เรียนตามปกติ


ชุดลูกเสือ-เนตรนารี ฝ่ายกิจการนักเรียน
01 ก.พ. 58 สอบ O-NET ระดับชั้น ม.3
ชุดนักเรียน ฝ่ายวิชาการ
31 ม.ค. 58 สอบ O-NET ระดับชั้น ป.6 และ ม.3
22 ม.ค. 58 สอบกลางภาคเรียนที่ 2/2557
ชุดนักเรียน ฝ่ายวิชาการ
19 ม.ค. 58 ทดสอบ Pre O-net, Pre-Las, Pre-NT
นักเรียนระดับ ป.2 ,ป.3 ,ป.5, ป.6 , ม.2 , ม.3 ทดสอบ Pre O-net, Pre-Las, Pre-NT ครั้งที่ 2
ชุดนักเรียน นางกรรณิกา แวงแก้ว
12 ม.ค. 58 ถึง 14 ม.ค. 58 ประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่ 3
วิชาการ
26 ธ.ค. 57 กิจกรรมวันคริสต์มาสและวันขึ้นปีใหม่
ฝ่ายกิจการนักเรียน/กลุ่มสาระภาษาอังกฤษ
04 ธ.ค. 57 กิจกรรมวันพ่อ
ชุดนักเรียน ้ฝ่ายกิจการนักเรียน
06 พ.ย. 57 กิจกรรมวันลอยกระทง
คณะครู นักเรียนโรงเรียนศศิกาานต์วิทยาเข้าร่วมกิจกรรมวันลอยกระทง
เทศบาลตำบลบ้านผือ ฝ่ายกิจกรรม
27 ต.ค. 57 เปิดเรียนภาคเรียนที่ 2
ฝ่ายวิชาการ
06 ต.ค. 57 ถึง 08 ต.ค. 57 แข่งขันทักษะวิชาการระดับมัธยมศึกษา
แข่งขันทักษะวิชาการระดับมัธยมศึกษา 
โรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์ ฝ่ายวิชาการ
01 ต.ค. 57 ถึง 03 ต.ค. 57 สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2557
ประเมินพัฒนาการ   ระดับชั้นอนุบาล 1 -3             วันที่ 1-3 ตุลาคม 2557
สอบปลายภาคเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 -6  วันที่ 1-2 ตุลาคม 2557
สอบปลายภาคเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 -3   วันที่ 1-3 ตุลาคม 2557

ชุดนักเรียน ฝ่ายวิชาการ
23 ก.ย. 57 ถึง 24 ก.ย. 57 แข่งขันทักษะวิชาการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเขต 4
โรงเรียนศศิกานต์วิทยา ใช้เป็นสถานที่แข่งขันทักษะวิชาการจำนวน 2 วัน คือ วันอังคารที่ 23 กันยายน และวันพุธที่ 24 กันยายน 2557
ฝ่ายวิชาการ/ฝ่ายอาคารสถานที่
10 ก.ย. 57 ถึง 11 ก.ย. 57 แข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มเครือข่ายบ้านผือ
ฝ่ายวิชาการ
18 ส.ค. 57 กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ และกิจกรรมอาเซียน
ฝ่ายวิชาการ
08 ส.ค. 57 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ

ชุดไทย ฝ่ายกิจการนักเรียน
31 ก.ค. 57 ถึง 01 ส.ค. 57 สอบกลางภาคเรียนที่ 1/2557
ชุดนักเรียน ฝ่ายวิชาการ
29 ก.ค. 57 วันภาษาไทยแห่งชาติ
ชุดนักเรียน ฝ่ายวิชาการ
24 ก.ค. 57 ถึง 25 ก.ค. 57 AEC English Camp 2014
การพัฒนาศัพยภาพและทักษะภาษาอังกฤษนักเรียนกับการก้าวเข้าสู่อาเซียนประเทศไทย ภายใต้โครงการค่ายภาษาอังกฤษเสริมหลักสูตร “AEC English Camp” โดยอาจารย์ชาวต่างชาติ
หอประชุมโรงเรียนศศิกานต์วิทยา/ชุดพละ ฝ่ายวิชาการ
26 มิ.ย. 57 กิจกรรมวันสุนทรภู่
บริหารทั่วไป
24 มิ.ย. 57 ทดสอบภาษาอังกฤษ
ทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษนักเรียนชั้น ป.1 - ม.3 เพื่อจัดกลุ่มในการเข้าค่าย English Camp
วิชาการ
12 มิ.ย. 57 พิธีไหว้ครู

ชุดนักเรียน ฝ่ายกิจการนักเรียน
04 มิ.ย. 57 ถึง 06 มิ.ย. 57 อบรมจริยธรรม
อบรมจริยธรรมนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 6 - มัธยมศึกษาปีที่ 3 ณ วัดป่าบ้านค้อ อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี
ชุดนักเรียน/ชุดพละ วิชาการ
24 พ.ค. 57 ประชุมผู้ปกครองนักเรียน
จัดประชุมผู้ปกครองในวันเสาร์ ที่ 24 พฤษภาคม 2557 เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมโรงเรียนศศิกานต์วิทยา เพื่อชี้แจงเกี่ยวกับนโยบาย กฎ ระเบียบ และแนวปฏิบัติของโรงเรียนเพื่อให้เกิดความเข้าใจอันดีระหว่างผู้ปกครองและโรงเรียน พร้อมกันนี้โรงเรียนจะจ่ายเงินค่าเครื่องแบบนักเรียนตามโครงการเรียนฟรี 15 ปีอย่างมีคุณภาพ โดยให้ผู้ปกครองนำใบเสร็จค่าเครื่องแบบนักเรียนและสำเนาบัตรประชาชนของผู้ปกครอง เพื่อเป็นหลักฐานในการขอรับเงิน 
หอประชุมโรงเรียนศศิกานต์วิทยา ฝ่ายวิชาการ
06 พ.ค. 57 เปิดเรียนทุกระดับชั้น
เปิดเรียนทุกระดับชั้น วันอังคารที่ 6 พฤษภาคม 2557
ชุดนักเรียน ฝ่ายวิชาการ
11 ก.พ. 57 ถึง 13 ก.พ. 57 การเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี มัธยม
ณ หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ นพค.๒๕ สนภ.๒ นทพ.
ชุดลูกเสือ - เนตรนารี มัธยม
10 ม.ค. 57 กิจกรรมกีฬาสี
โรงเรียนจัดกิจกรรมกีฬาสี "ศศิกานต์เกมส์" ณ สนามกีฬาของโรงเรียน เพื่อสร้างความรักความสามัคคี มีน้ำใจนักกีฬาของนักเรียน 
ชุดกีฬาสี ฝ่ายวิชาการ
25 ธ.ค. 56 กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่
โรงเรียนจัดกิจกรรมวันคริสต์มาสในตอนเช้าและจัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ในตอนบ่ายโดยมีการแสดงของนักเรียนและกิจกรรมร่วมรับประทานอาหารของแต่ละระดับช้ัน
แต่งกายด้วยชุดแซนต้าและแซนตี้ ฝ่ายวิชาการ
04 ธ.ค. 56 กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ
โรงเรียนจัดกิจกรรมลงนามถวายพระพรเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ วันที่ 4 ธันวาคม 2556 และวันที่ 5  ธันวาคม 2556 โรงเรียนหยุดทำการเรียนการสอน
ชุดนักเรียน ฝ่ายวิชาการ
08 ต.ค. 56 ถึง 10 ต.ค. 56 แข่งขันทักษะวิชาการระดับเขตพื้นที่การศึกษา ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 เข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาการระดับเขตพื้นที่การศึกษา ณโรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์

แต่งกายด้วยชุดนักเรียน นางปานธิพา สุวรรณแสง
08 ต.ค. 56 ถึง 10 ต.ค. 56 แข่งขันทักษะวิชาการระดับเขตพื้นที่การศึกษา
นักเรียนที่เป็นตัวแทนของกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนบ้านผือเข้าร่วมกิจกรรมแข่งขันทักษะวิชการในระดับเขตพื้นที่การศึกษา  ณ โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์และโรงเรียนอนุบาลบ้านผือ
ชุดนักเรียน นางปานธิพา สุวรรณแสง
02 ต.ค. 56 ถึง 04 ต.ค. 56 สอบปลายภาคระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6
กำหนดสอบปลายภาค ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6  ณโรงเรียนศศิกานต์วิทยา
แต่งกายด้วยชุดนักเรียน นางปานธิพา สุวรรณแสง
02 ต.ค. 56 ถึง 04 ต.ค. 56 สอบปลายภาคระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
กำหนดสอบปลายภาคระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3  ณ โรงเรียนศศิกานต์วิทยา
ชุดนักเรียน นางปานธิพา สุวรรณแสง
05 ก.ย. 56 ถึง 06 ก.ย. 56 แข่งขันทักษะวิชาการระดับกลุ่มเครือข่ายบ้านผือ
นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชการระดับกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนบ้านผือ ณโรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์
ชุดนักเรียน นางปานธิพา สุวรรณแสง
09 ส.ค. 56 จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
โรงเรียนจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ณ โรงเรียนศศิกานต์วิทยา
ชุดนักเรียน นางกรรณิกา แวงแก้ว
08 ส.ค. 56 จัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์
โรงเรียนกำหนดจัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ณ โรงเรียนศศิกานต์วิทยา
ชุดพละโรงเรียน นางยุพาวะดี สีนวล
20 พ.ค. 56 ถึง 22 พ.ค. 56 อบรมธรรมะ ณ วัดป่าภูซำไฮ ตำบลหนองแวง อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี
ด้วยโรงเรียนศศิกานต์วิทยา  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานีเขต 4 กำหนดนำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ร่วมกิจกรรมอบรมด้านคุณธรรม จริยธรรมที่วัดป่าภูซำไฮ ตำบลหนองแวง อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี ประจำปีการศึกษา 2556 
วัดป่าภูซำไฮ ตำบลหนองแวง อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี นางยุพาวะดี สีนวล
09 มี.ค. 56 รับวุฒิบัตรบัณฑิตน้อย
กำหนดรับวฒิบัตรของนักเรียนระดับช้ันอนุบาล 3  ช้ันประถมศึกษาปีที่ 6  และช้ันมัธยมศึกษาปีที 3  ในวัน เสาร์ ที่ 9  มีนาคม  พ.ศ. 2556  เวลา  08.00-11.30 น.  ณ  อาคารหอประชุมโรงเรียนศศิกานต์วิทยา
ชุดนักเรียน นางกรรณิกา แวงแก้ว
04 มี.ค. 56 ถึง 06 มี.ค. 56 สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2555
กำหนดสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2555  พร้อมกันทุกระดับช้ันในวันที่ 4-6  มีนาคม 2556
ชุดนักเรียน นางธนันท์รัฐ กีรติพงศ์ศักดา
22 ก.พ. 56 กิจกรรมเวียนเทียน

เนื่องด้วยวันจันทร์ ที่ 25 กุมภาพันธ์  2556  เป็นวันสำคัญทางศาสนา คือวันมาฆบูชา  ดังน้ันทางโรงเรียนจึงมีกำหนดนำนักเรียนช้ันอนุบาล 3  ถึงช้ันมัธยมศึกษาปีที่  3 เข้าร่วมกิจกรรมเวียนเทียนในวัน ศุกร์ ที่ 22  กุมภาพันธ์  2556  โดยให้นักเรียนนำดอกไม้มาด้วย

ชุดพละ นางกรรณิกา แวงแก้ว
15 ก.พ. 56 ถึง 16 ก.พ. 56 กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 เดินทางไกล  ในวันที่ 15  กุมภาพันธ์  2556
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 ถึง ช้ันมัธยมศึกษาปีที 3  เข้าร่วมกิจกรรมเข้าค่ายพักแรม  ระหว่างวันที่  15-16 กุมภาพันธ์  2556
ชุดลูกเสือ-เนตรนารี นางยุพาวะดี สีนวล
13 ก.พ. 56 กิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือสำรอง
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 1-3    เข้าร่วมกิจกรรมเดินทางไกล
โดยให้นักเรียนเตรียมอุปกรณ์มาให้พร้อม
1. สมุดบันทึก
2. น้ำดื่ม
ชุดลูกเสือสำรอง นางกรรณิกา แวงแก้ว
11 ม.ค. 56 กิจกรรมวันเด็กและกิจกรรมกีฬาสีภายใน
โรงเรียนจัดกิจกรรมวันเด็กประจำปี 2556  และจัดกิจกรรมกีฬาสีภายใน
ชุดกีฬา นายคมกริช โกนันท์